We are hiring

JOB DESCRIPTION

Kin & Co is an independent Streetwear store and very soon to be coffee shop in the heart of Abersoch.

We’ll be open 7 days a week, serving a varied menu of simple and tasty breakfast, brunch & lunch options as well as delicious coffee and cake.

We are looking for enthusiastic, professional, and friendly people to join us and make up our floor staff in both the retail clothing side and the coffee shop .

within the coffee shop your main responsibilities will be: taking and making up orders, running food and drinks, ensuring our food displays look great and keeping the cafe looking neat and tidy. The work may involve time in the kitchen as well as out on the floor. On the retail side of things tasks will include: steaming and restocking the rails, packing and sending online orders and keeping the stockroom and shop floor tidy. We are a small team and we need people who are happy doing whatever is required.

This will be a busy and varied role. We don’t care about experience. We want people with great personalities who turn up for work with a smile on their face and lots of enthusiasm. We’ll train you on how to make a great cup of coffee using the espresso machine and filter methods. Kin & Co. will also be setting up our own sourdough bakery so if you want to learn how proper bread is made, the opportunity is there.

Weekend work will be required as part of the role. Full or part time roles are available.

Please send a CV together with a short cover letter stating why you want to work at Kin & Co to hello@kinandco.uk.

SWYDD DDISGRIFIAD

Mae Kin & Co yn siop ffasiynau’r stryd yng nghalon pentref Abersoch a chyn bo hir bydd yn siop goffi hefyd.

Byddwn ar agor 7 diwrnod yr wythnos, yn cynnig bwydlen amrywiol o opsiynau brecwast, brecinio a chinio syml yn ogystal â choffi a chacennau blasus.

Rydym ni’n chwilio am bobl frwdfrydig, broffesiynol a chyfeillgar i ymuno â ni fel staff cyffredinol yn y siop ddillad ac yn y siop goffi.

Eich prif ddyletswyddau yn y siop goffi fydd: cymryd a pharatoi’r archebion, gweini bwyd a diodydd, gwneud yn siŵr bod ein bwyd yn cael ei arddangos yn effeithiol a chadw’r caffi’n lân a thaclus. Gallai’r swydd olygu amser yn y gegin yn ogystal ag amser gyda’r cwsmeriaid. O ran y siop ddillad, bydd tasgau’n cynnwys: stemio ac ailgyflenwi’r dillad, pacio ac anfon archebion ar-lein a chadw’r ystafell stoc a’r siop yn daclus. Rydym ni’n dîm bach sy’n edrych am bobl sy’n fodlon gwneud beth bynnag sydd angen ei wneud.

Bydd y swydd hon yn un brysur ac amrywiol. ‘Does dim ots gennym ni am brofiad. Rydym ni’n chwilio am bobl sydd â phersonoliaethau gwych sy’n cyrraedd i’r gwaith gyda gwên ar eu hwynebau a llond trol o frwdfrydedd. Fe wnawn ni eich dysgu chi sut i wneud paned ardderchog o goffi gyda’r peiriant espresso a ffilter.  Bydd Kin & Co. hefyd yn sefydlu ein becws ein hunain a bydd cyfle i fod yn rhan o’r pobi.

Bydd y swydd yn golygu gweithio ar benwythnosau. Swyddi rhan amser neu lawn amser ar gael.

Anfonwch CV a llythyr eglurhaol byr yn nodi pam y byddech chi’n hoffi gweithio yn Kin & Co i hello@kinandco.uk.